อินเวอร์เตอร์ คืออะไร??

อินเวอร์เตอร์ ( Inverter )

อินเวอร์เตอร์ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมทีใช้ในงานอุตสาหกรรม

ทำหน้าที่ปรับเปลี่ยนความเร็วรอบของ Motor จะทำการแปลงไฟ ac จากแหล่ง

จ่ายไฟที่มีแรงดันและความถี่คงที่ แปลงเป็นไฟ dcโดยวงจร Converter Circuit

แล้วจากนั้นไฟกระแสตรงจะถูกแปลงให้เป็นไฟกระแสสลับที่สามารถปรับขนาดของแรงดัน

และความถี่ได้โดยวงจร Inverter Circuit โดยที่วงจรทั้งสองวงจรนี้จะเป็นวงจรหลักในการ

ทำหน้าที่แปลงรูปคลื่น ผ่าน power of inverter นอกจากนั้นแล้วยังมี Control Circuit

ยังมีหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของวงจรคอนเวอร์เตอร์และวงจรอินเวอร์เตอร์ให้

เหมาะสมกับ 3 เฟส (PH)

Inverter ได้ถูกนำมาใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ลิฟท์ ตู้เย็น แอร์และ Servo Motor

เนื่องจากความต้องการลดการสูญเสียกำลังงานที่สูงโดยเฉพาะขณะเริ่มต้น

ทำงาน และจากการสูญเสียในแกนเหล็ก และในตัวขดลวด ซึ่งเป็นการสูญเสียกำลัง

งานหรือค่าไฟฟ้า

 อินเวอร์เตอร์ ที่ได้นำไปใช้ในระบบงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

1.ใช้ในระบบเตาถลุงเหล็กที่ใช้หลักการเหนี่ยวนำทำให้เกิดความร้อน ซึ่งจะต้องใช้แรงดัน

ไฟฟ้ากระแสสลับที่มีความถี่สูงในการทำงาน

2.ใช้แปลงไฟฟ้า electric จากระบบส่งกำลังไฟฟ้าแรงสูงแบบไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็แบบ

ไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อบริการให้แก่ผู้ใช้

3.ใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง หรือที่เค้าเรียกกันว่า Stand by power supply

หรือ เรียกว่าUninterruptible Power Supplies (UPS) ซึ่งนำไปใช้ทดแทนในกรณีต่างๆ

ที่แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับหลักเกิดความขัดข้องหรือดับขึ้นมา

4.ใช้ในการควบคุมความเร็ว Motor ไฟฟ้ากระแสสลับโดยใชัหลักในการ

ควบคุมความถี่ของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อต้องการให้แรงบิด (Torque)

มีความถี่คงที่ทุกๆ ครั้งที่ความเร็วมีการเปลี่ยนแปลงไป

 

Leave us a reply